SaveLend-plattformen erbjuder en riskklassificeringsmodell för att ge investerare en bedömning av enskilda fastighetskrediter (framöver kallade “projekt”) och projektets riskprofil i jämförelse med andra projekt på plattformen. Genom att använda SaveLends riskklassificeringsmodell kan investerare lättare få en förståelse för projektens potentiella risker och möjligheter.

Modellen analyserar och bedömer varje projekt utifrån olika faktorer och kriterier. Genom att noggrant granska projektets egenskaper, som exempelvis kassaflöde, underliggande säkerhet, entreprenören och kapitalstruktur, kan SaveLend (SBL Finans AB, som är en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster i SaveLend) beräkna ett riskbetyg för projektet och sätta ett riskbetyg från A till F, där F ger direkt avslag.

Riskklassificeringsmodellen baseras på fem kriterier som individuellt betygsätts på en skala från 1 till 100. Dessa betyg summeras sedan för att få ett aggregerat scoringvärde för projektet, vilket översätts till ett riskbetyg mellan A och E enligt tabellen.

A: Högsta riskbetyget. Indikerar en låg risk för att låntagaren inte kommer att kunna uppfylla sina finansiella åtaganden.

B: Hög kreditvärdighet men med en något högre risknivå än A. Betraktas fortfarande som låg risk.

C: Bra kreditvärdighet, men med en ökad risk jämfört med riskbetyg B. Det anses fortfarande vara en god kreditvärdighet, men inte högsta nivå.

D: Acceptabel kreditvärdighet, men med en successivt ökad risk jämfört med ovanstående riskbetyg. Låntagaren kan exempelvis vara mer känslig för ekonomiska svängningar och för en osäker marknad.

E: En högre kreditrisk jämfört med ovanstående riskbetyg då låntagaren bedöms vara mer sårbar för förändringar i ekonomiska förhållanden eller branschspecifika utmaningar.

Lägsta ränta - den lägsta räntan du vanligtvis ser för varje riskbetyg. Det kan dock finnas undantag beroende på lokala marknadsförutsättningar, och ibland kan du hitta lån med både högre och lägre räntor.

* "Lägsta räntan” utgår ifrån referensräntan STIBOR 90 dagar med ett riskklasspåslag utifrån varje enskild riskbetyg. SaveLend förbehåller sig rätten att ändra lägsta räntan utifrån bolagets syn på marknaden och omvärlden utan att detta informeras om i förväg.

Riskklassificeringen är ett användbart verktyg för att få en uppfattning om och jämföra olika projekt på plattformen. Genom att underliggande information alltid värderas på samma sätt ger det investerare möjligheten att fatta informerade investeringsbeslut och diversifiera sin portfölj baserat på olika riskprofiler. På så vis kan investeraren forma en investeringsstrategi som passar dennes risktolerans och mål. SaveLend strävar efter att erbjuda en transparent och pålitlig riskklassificering som främjar en sund och ansvarsfull investeringsmiljö där investerare kan fatta välinformerade beslut och förstå riskerna som är förknippade med varje projekt på plattformen.

Riskklassificeringsmodellen ger en samlad bedömning av risknivån och fungerar som stöd vid beslutsfattande, men den utgör ingen absolut sanning. Även om ett projekt har en gynnsam riskklassificering kan det uppstå kreditförluster, precis som ett projekt med en mindre gynnsam klassificering inte nödvändigtvis kommer att leda till förluster. Därför är det avgörande att investerare inte förlitar sig enbart på riskklassificeringen, utan även genomför egna noggranna utvärderingar av projektets fundamentala faktorer samt affärsmodell, projektägarens kompetens, marknadstrender och andra relevanta variabler som kan påverka projektets framgång.